Giảng viên cơ hữu

BinhBT
TS. Bùi Thanh Bình
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.236
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khanhdq
TS. Đỗ Quang Khánh
Giảng viên
 (254)3738.879
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
36 ths luong hai linh
ThS. Lương Hải Linh
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.248
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
taiph2020
ThS. Phạm Hữu Tài
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.222
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3x4
ThS. Nguyễn Hữu Trường
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.136
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
anhthe anbt
ThS. Bùi Tử An
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.177
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ts le thi huyen
TS. Lê Thị Huyền
Giảng viên
(254)3738.879
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
giaoph
TS. Phạm Huy Giao
Giảng viên
 (254)3738.879 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
08 ts nguyen van hung
TS. Nguyễn Văn Hùng
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.236
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nguyennvk
ThS. Nguyễn Viết Khôi Nguyên
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.112
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giảng viên hỗ trợ

hungvm cv
TS. Vũ Minh Hùng
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.207
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phonglq cv
TS. Lê Quốc Phong
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.170
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
do thi thuy linh
TS. Đỗ Thị Thùy Linh
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.157
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02 ts le van sy
TS. Lê Văn Sỹ
Giảng viên
 (254)3738.879
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3x4
TS. Dương Chí Trung
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.124
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
anhthe anbt
TS. Phạm Bảo Ngọc
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.159
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
anhnp
TS. Nguyễn Phan Anh
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.268
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IMG 20210118 142022 Mobile
KS. Lê Quốc Huy
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.242
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giảng viên thỉnh giảng

haolp
PGS. TS. Lê Phước Hảo
Giảng viên
 (+84)
 @
photo coming soon
Đăng Phương Nguyên Vũ
Giảng viên
 (+84)
 @
photo coming soon
Phạm Hoàng Việt
Giảng viên
 (+84)
 @
photo coming soon
Đào Thanh Tùng
Giảng viên
 (+84)
 @
photo coming soon
Nguyễn Văn Buôn
Giảng viên
 (+84)
 @
photo coming soon
Trần Thanh Huy
Giảng viên
 (+84)
 @
photo coming soon
Huỳnh Thanh Tùng
Giảng viên
 (+84)
 @
photo coming soon
Chung Nghiệp Huân
Giảng viên
 (+84)
 @
photo coming soon
Phan Ngọc Hoàng
Giảng viên
 (+84)
 @
photo coming soon
TS. Hồ Nam Chung
Giảng viên
 (+84)2543839871
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
photo coming soon
TS. Hoàng Quốc Khánh
Giảng viên
 (+84)974246838
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
photo coming soon
TS. Nguyễn Hữu Chinh
Giảng viên
 (+84) 2543838662 (Ext. 5088)
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
photo coming soon
TS. Nguyễn Thế Dũng
Giảng viên
 (+84) 1687872707
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.